Λιάνα Αναγνωστάκη
Keynote Speaker

Λιάνα Αναγνωστάκη

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής / EU BIM TASK GROUP - Επιστημονική Συνεργάτις του Συνεδρίου ΒΙΜ 2022

Liana Anagnostaki is a Chemical Engineer and holds an MSc in Technological-Economic Systems. She has worked as a scientific advisor to the Minister of Transport Infrastructure and Networks, for the President of the Technical Chamber of Greece (TCG) and for the General Manager of Infrastructure of the Hellenic Railways Organization. For the last 8 years she is the Director of Public Relations, International and European Affairs at the Technical Chamber of Greece and since 2020 Member of the Steering Committee of the European Commission's Working Group for the digital transformation of constructions (EU BIM Task Group), which she represents in Greece in the last 4 years.She is also a member of the Monitoring Committee of the OP Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation of the NSRF 2021-2027, as well as member of the Planning Committee of the Interreg Cooperation Program "Greece - Cyprus" 2021-2027.She has participated as a speaker on the digital transformation of the construction industry in conferences of the TCG, the National Center for Research and Technological Development, the Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works Contractors (PAECPW), the Hellenic Association of Consulting Firms (HELLASCO) and in conferences about digital construction, as well as energy efficiency in buildings.

 

Η Λιάνα Αναγνωστάκη είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος MSc στα Τεχνολογικά-Οικονομικά Συστήματα. Έχει διατελέσει επιστημονική σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Πρόεδρου του ΤΕΕ και του Γενικού Διευθυντή Υποδομής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Τα τελευταία 8 χρόνια είναι Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και από το 2020 Μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κατασκευών (EU BIM Task Group), την οποία και εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια.

Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και της Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg "Ελλάδα - Κύπρος" 2021-2027.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε συνέδρια του ΤΕΕ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και σε συνέδρια σχετικά με digital construction, καθώς και energy efficiency in buildings.